2012 - Plakat - NEST FÜR EINEN STAR, Modelle: Gerhard Schmid, Jutta Schmidt, Fotos: Woifi Gschwendtner, Bild: Alexander Schoenhoff

2012 – Plakat – NEST FÜR EINEN STAR, Modelle: Gerhard Schmid, Jutta Schmidt, Fotos: Woifi Gschwendtner, Bild: Alexander Schoenhoff